Inauguration of NRI Parents and Relatives Association

NRI Conference 26th Jan 2018

Meeting at Ratnagirishwarar Temple, Besant Nagar

Periyava's Navarasam

Sri Sankara Jayanthi Celebrations 2018 at Sydney

Celebrations 2018 at Hyderabad

125th Jayanthi 27 May 2018 Oregon

Krishna Yajur Vedam Samhitha Parayanam at Thiruneermalai